Ta strona wymaga pluginu flash aby działać poprawnie.
Systemy DSO

Aktualności
Reklama
Oferty pracy
Zapytanie
KontaktInformacje o Total Sec w wersji PDF
Pobierz
   
Dźwiękowy System Ostrzegawczy
Zobacz
   
Pomiary instalacji DSO
Zabacz

Szanowni Państwo
 
Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) - to w specjalny sposób zaprojektowany i wykonany system nagłośnieniowy służący do głosowego powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np. pożar, akt terrorystyczny czy inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on możliwość w sposób automatyczny (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru SAP) lub manualny (podawanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, bezpieczną
i skuteczna ewakuację osób przebywających w obiekcie.

Od zwykłych systemów nagłośnieniowych system DSO różni się dużo wyższymi wymaganiami odnośnie wymaganych parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być też głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu
i jego funkcję ewakuacyjną. Dlatego każdy instalowany system DSO, głośnik, kabel czy materiał instalacyjny musi zostać odpowiednio przebadany i posiadać aktualne Certyfikaty i Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP).

Obowiązek stosowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 Nr 80, poz.563). §25.1 mówi, że: "Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych
i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

1. budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej
10 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej
8 000 m2;
2. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
3. kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;
4. szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
5. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
6. budynkach zamieszkania zbiorowego:
a) wysokich i wysokościowych lub
b) o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
7. stacjach metra (kolei podziemnych);
8. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób."

Poza wymienionymi powyżej obiektami DSO może być zastosowany wszędzie tam gdzie właściciel (zarządca) obiektu pragnie podnieść poziom ochrony przeciwpożarowej lub tam gdzie jego zastosowanie wynika z tzw. rozwiązań zamiennych. Należy zwrócić uwagę, że Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze mogą być wykorzystywane do typowych funkcji komercyjnych takich jak nadawanie muzyki w tle, transmisja reklam, informacje o promocjach czy nadawanie komunikatów informacyjnych kierowanych do określonych odbiorców. Funkcje te ( są automatycznie odłączane w przypadku powstania zagrożenia i przejścia systemu w tryb ewakuacji) mogą być szczególnie przydatne w obiektach typu centra handlowo-rozrywkowe.

Firma TOTAL SEC posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
do kompleksowego wyposażenia każdego obiektu w "uszyty na miarę" Dźwiękowy System Ostrzegawczy. Niniejszy system zapewni bezpieczeństwo budynku jak również będzie dostosowany po względem wymagań ochrony przeciwpożarowej, charakterystyki funkcjonalnej obiektu a także wymogów i wytycznych klienta. Proces ten możemy podzielić na kilka etapów.

Pierwszym etapem jest wykonanie koncepcji technicznej systemu
i zaproponowanie w niej konkretnego rozwiązania (typ systemu, rodzaje głośników itp.). Koncepcja taka jest wykonana w oparciu o podkłady architektoniczno-budowlane obiektu, wizje lokalne na obiekcie, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obiektu, informacje uzyskane od służb technicznych obiektu a także wymagania oraz wytyczne klienta. Na jej podstawie sporządzana jest oferta cenowa.

Drugim etapem jest wykonanie projektu wykonawczego. Zawiera on wszystkie niezbędne obliczenia zgodne z przepisami i normą dotyczącą systemu DSO oraz informacje odnośnie doboru urządzeń, topologii systemu takie jak np. strefy nagłośnienia, linie głośnikowe, połączenia systemu DSO z systemem SAP, oraz ewentualne połączenie z innymi systemami zainstalowanymi na danym obiekcie jeśli takie są jak również musi informować o sposobie i organizacji alarmowania. Projekt musi posiadać w załącznikach wszystkie karty katalogowe oraz certyfikaty zastosowanych urządzeń i materiałów, które muszą posiadać aktualne certyfikaty wydane przez instytut CNBOP. Projekt zawiera również szczegółowe plany obiektu
z naniesionymi trasami prowadzenia poszczególnych linii głośnikowych i miejscami montażu głośników, sposobów ich montażu oraz podłączenia jak również przy każdym głośniku jest opis z jaką mocą ma dany głośnik pracować. Projekt wykonawczy jest uzgadniany z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i po uzgodnieniu przedstawiany inwestorowi do akceptacji.

Kolejnym, trzecim etapem jest wykonanie instalacji, dostawa i montaż urządzeń
oraz oprogramowanie i uruchomienie systemu zgodnie z informacjami i wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Ze względy, że większość instalacji jest wykonywana w czynnych biurowcach lub centrach handlowych oraz innych obiektach nasze prace są wykonywane w godzinach nocnych tak aby nie miało
to wpływu na normalne funkcjonowanie biura. Nasza firma jest elastyczna do wymagań naszych klientów dlatego godziny naszej pracy są zawsze ustalane z zarządcą danego obiektu.

Czwartym etapem jest wykonanie odpowiednich prób i pomiarów akustycznych; współczynnika zrozumiałości mowy (STI) oraz poziomu ciśnienia akustycznego (SPL)

Piątym, ostatnim etapem jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego zatwierdzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Należy podkreślić, że firma TOTAL SEC posiada ogromną wiedzę
i doświadczenie w zakresie projektowania, wykonywania oraz serwisowania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Na życzenie naszych klientów możemy przedstawić naszą bogatą listę referencyjną wykonanych przez nasza firmę instalacji DSO jak również innych systemów z zakresu ochrony
i bezpieczeństwa budynku. Wykwalifikowana, doświadczona i zgrana kadra począwszy od inżynierów elektroników i elektroakustyków oraz instalatorów zapewnia wzorowe , fachowe wykonanie powierzonych zadań dla naszej firmy.

Wszystkie systemy projektujemy i wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności normę PN-EN 60849 Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, a także publikacje i wytyczne CNBOP dotyczące Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.

Posiadamy doświadczenie w instalacji większości wiodących na naszym rynku systemów DSO tj. Praesideo firmy Bosch, Plena firmy Bosch, MCR Venas oferowany przez Ambient System (dawniej Mercor System) oraz Sinaps oferowany przez firmę Ultrak. Na Państwa życzenie możemy zainstalować dowolny inny system DSO (Vigil Eclipse oferowany przez Bel Aqustic, G+M APR-Aprosys oferowany przez firmę Tommex i wiele inne).

Stosujemy tylko najwyższej jakości certyfikowane kable systemy tras kablowych oraz bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe znaczących firm na rynku z w/w zakresu. Na życzenia klienta możemy wykonać instalację na urządzeniach oraz rozwiązaniach każdego producenta dostępnego na rynku polskim , który będzie posiadał aktualne certyfikaty CNBOP.

Firma TOTAL SEC jako jedna z pierwszych firm na rynku zastosowała do mocowania kabli i głośników certyfikowane przez CNBOP systemy montażu bezpośredniego firmy HILTI. Metoda ta polega na wbijaniu (wstrzeleniu za pomocą specjalnego osadzaka) elementu mocującego w podłoże betonowe lub stalowe bez pośrednictwa innych elementów np. plastikowych tulejek.

Ta metoda zapewnia:
- najszybszy możliwy montaż
- brak wiercenia
- brak hałasu
- brak kurzu
- brak konieczności kompleksowego sprzątania pomieszczenia
po wykonanej instalacji.

Takie rozwiązanie powoduje , że można ją określić jako najbardziej komfortową metodę zamocowań obecnie dostępną na rynku oferowaną na naszym rynku do instalacji systemów DSO.

Firmą TOTAL SEC posiada wszelkie niezbędne szkolenia jak również certyfikaty, które ją upoważniają do zastosowania powyższych rozwiązań. Nasza firma posiada wszystkie niezbędne urządzenia do wykonania tego typu instalacji posiada również wszelkie niezbędne urządzenia do wykonania niezbędnych pomiarów wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne jak również normę dotyczącą systemów DSO.

Szanowni Państwo nasza firma wykonuje :
- projekty wykonawcze i powykonawcze instalacji DSO
- kompleksowe instalacje systemu
- uruchomienia i programowanie
- pomiary akustyczne
- serwisy i konserwacje
- rozbudowy i przebudowy
- konsultacje techniczne oraz odbiory

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do współpracy z firmą TOTAL SEC informuję, że wykonamy dla Państwa koncepcję techniczno-ofertową proponowanego rozwiązania technicznego jak również wykonamy profesjonalną ofertę cenową na wykonanie danego systemu pod klucz.

Licząc na owocną współpracę

Z poważaniem,

Piotr Charemski
Prezes
tel.kom. +48 600 880 872
e-mail: pcharemski@totalsec.pl


 
Polityka cookies